buildMASTER

Komplett løsning for byggeplasslogistikk, bestillingsrutiner, varemottak, varetrekking, montasje-/sporeløsning, fremdrift og mye mer.

Fakta

Løsningen er utviklet for å ivareta alle funksjoner for entreprenører på:

 • Byggeplass
 • Veianlegg
 • Annen byggevirksomhet

… som har behov for struktur og logistikk med krav om full oversikt i alle ledd.

Dette er den mest komplette løsning som APX systems har utviklet og som er en Full Supply Change Management løsning

Den tar seg av de aller fleste oppgaver som en entreprenør har på en byggeplass hva angår:

 • Mannskaps-administrasjon
 • Lokasjonsbygger (som viser bygnings-struktur) som vises på SMARTBoard (elektronisk tavle)
 • Planlegging – herunder planlegging pr. fag med framdrift av delere eller hele prosjektet
 • Ordre- og vareflyt – hvor varene befinner seg – leverandør, i transitt, mottatt terminal eller byggeplass, hvor på byggeplass osv.
  • Strekkoder eller RFID benyttes som informasjonsbærer samt utstyrt bruk av håndterminal som går på WLAN eller GPRS
 • Internvareflyt – med strekkoder og/eller RFID. Flytting mellom lagre (telt eller buffersoner) Kan også lagre med GPS-koordinater
 • Ledetider på ulike produktgrupper
 • Bestillingsrutiner via IBX/EDI/e-post
 • Framdrift (backplanner)i forhold til milepæler på SMARTBoard (elektronisk tavle)
 • Hindringsanalyser på SMARTBoard og PDA
 • Kranstyring
 • Legge inn filer eller plan- detaljtegninger pr. lokasjon, som også kan hentes opp via bærbar terminaleller Truckterminaler.
 • Framdrift pr. fag ved bruk av PDA (håndterminaler) som vises på SMARTBoard
 • Avviksrutiner som håndteres via PDA

Løsningen benytter primært IBX som bestillings-portal. Strekkoder og RFID benyttes som databærere.
buildMASTER er designet for at man skal kunne arve egenskaper fra prosjekt til prosjekt. Et ubegrenset antall prosjekter kan kjøres mot sentral server. Via dach-board kan man få oversikt over alle prosjekter en entreprenør har.

Lokasjon og trestruktur:
Lokasjonsbegrepet er sentralt i buildMASTER, og alle aktiviteter er bundet opp mot en lokasjon. Derfor er noe av det første man gjør når man oppretter et nytt prosjekt i buildMASTER, å opprette lokasjoner.

– En lokasjon kan være alt fra byggeplassen i seg selv til et enkelt rom i en enkel leilighet.

– De er strukturerte som et tre, der byggeplassen er stammen, og derfra kan man ha så mange forgreninger som man ønsker.

– En kraftig generator hjelper med å lage komplekse trær med få tastetrykk.

– Det er helt opp til prosjektet å bestemme hvor komplekst de vil ha treet. Om man foretrekker å jobbe per bygg eller etasje har de mulighet til det, og om de vil sette opp hvert rom eller seksjon for seg selv har de mulighet til det også. I tillegg tilbyr vi gode søkemuligheter på tvers av treet, slik at det er enkelt å få opp alle fasader, bad, etc. Treet kan også være et uteområde.

– Enkelt å flytte eller kopiere etasjer eller seksjoner til og fra andre steder i treet.

– Mulighet til å legge ved filer, som plantegninger etc., til hver lokasjon.

– Det er også støtte for å angi at en lokasjon er et lager for en periode.

Aktiviteter:

«Alt» springer ut av en aktivitet.

– Aktiviteter skaper et sug etter varer, og driver prosjektet fremover. De settes opp i Backplanner, og siden vil stort sett alle «bevegelige deler» av systemet komme som en konsekvens av at en aktivitet skal skje, eller den har funnet sted.

– Aktiviteter tilhører en lokasjon og et lag (fag).

– Alle aktiviteter har en næringskjede, og denne kan være mer eller mindre kompleks:

Noen aktiviteter har materialbehov, og når dette registreres opprettes bestillinger. Bestillingene gir varer til vareflyten.

Aktivitetene kan ha oppgaver og sjekkpunkter, slik at håndtverker kan rapportere via håndterminal nøyaktig hva de har gjort, og inspektør hva som evt. gjenstår. Disse tingene kommer direkte inn i Backplanner for at oversikten skal være så total som mulig.

Det kan være avhengigheter mellom aktiviteter, for eksempel at elektriker ikke kan begynne før enklingen, og lukkingen må vente til rørleggeren er ferdig.

– Systemet støtter mer komplekse produksjonsoptimaliseringer, som at alt av materiell til en lokasjon skal inn før den lokasjonen f.eks.enkles, og dette tas hensyn til i alle beregninger rundt vareflyt.

– Robust malsystem som gjør det raskt og enkelt å sette opp detaljene for mange like aktiviteter.

APX Backplanner (elektronisk tavle som er interaktiv)

Backplanneren er hjertet i S-Log, og er laget for å gi oversikt, raskt.

– Designet for bruk på SMARTBoard.

– Gir øyeblikkelig full oversikt over status både på det som skjer på byggeplass og utenfor.

– Varsler og trafikklys viser hvordan en aktivitet ligger an i forhold til planen, helt fra registrering av tegninger, via oppsett av materialbehov og bestilling av varer, samt varemottak på terminal og byggeplass, til ferdigstilling med godkjenning av inspektør.

– Enkelt ‘klikk-og-dra’-grensesnitt for å sette opp aktiviteter, med omfattende støtte for maler, slik at det skal være så lite behov for dobbeltarbeid som mulig.

– Støtte for milepæler på prosjekt eller lokasjonsnivå, for eksempel «tett bygg».

– Ukes- og dagsoversikt, med støtte for jobbing i helg om nødvendig.

– Gode muligheter for rapporter og utkikksplaner.

Kontroll på material-flyten

Å ha oversikt over hvor materialene befinner seg til enhver tid, er essensielt for effektiv drift av en byggeplass.

– «Alt skal merkes». S-Log gir fullskala sporing fra kolliene er klare hos leverandør til sending, til de er på plass der de skal forbrukes.

– Full remerking av umerkede eller feilmerkede varer på 3-4 trykk på håndterminal koblet til etikettskriver.

– Dersom leverandør har en av de lettere utgavene av buildMASTER, eller sender EDI-meldinger, er varemottak så enkelt som å scanne en etikett.

– Om leverandør ikke har slike løsninger, har de muligheten til å gå på web og angi leveransedetaljer.

– Enkelt system for rapportering av avvik med gode rapportmuligheter. Dersom et avvik forekommer, vil Backplanneren øyeblikkelig vise rødt lys og varsel.

– Full oversikt over alle innkommende og ankommende ordrer, både til terminal og byggeplass.

– Full bevegelses historikk på alle kolli.

– Full lageroversikt for terminal, lagre, og lokasjoner på byggeplass.

Interaksjon med terminal:

S-Log gjør det enkelt å bruke en ekstern terminal som bufferlager.

– Alt som trengs er en håndterminal og en etikettskriver.

– Varemottak på terminal er veldig enkelt – bare velg fra liste det man vet om leveransen:

 • Leverandør
 • Hvem som skal ha varene (UE, etc)
 • Hvilken varegruppe (gips, treverk, kjøkken, etc),
 • Antall kolli
 • … og skriv ut og lim på etiketter på pall/pakker. Varemottak med sporing på 1-2-3!

– Oversiktlig system for å avgjøre hva som skal fraktes til byggeplass og når, med tilsvarende bilde på håndterminal, der det bare er å scanne etiketter for å angi at varer er lastet på bil.

– Systemet foreslår selv hvilke kolli som skal med i hvert anrop, basert på når aktivitetene trenger materialene.

– Lignende system for retur av varer tilbake til terminal.

– Omfattende mulighet for rapporter på lossetid, avvik inn til og ut fra terminal, leveringspunktlighet, med mer.

Krankontroll:

Vi tilbyr en fullt integrert løsning for kranplanlegging og -kontroll.

– Enkelt kalenderbasert planleggingsvindu der man kan legge inn mange ulike typer jobber, komplett med lokasjoner, kontaktperson og utfyllende kommentar.

– Støtte for strøjobber som kan tas ved anledning.

– Kranfører har enkelt bilde å forholde seg til, der han med to fingertrykk kan velge og starte jobber, eller få oversikt over alle dagens gjøremål.

– Gode rapporteringsmuligheter, der kranfører enkelt kan angi hvorfor evt. en jobb ikke kunne utføres som planlagt, som igjen vil være sporbart tilbake til den som opprettet jobben, for eksempel en underentreprenør.

– Sømløs integrasjon med resten av S-Log, med muligheter for automatisk oppretting av jobber for varemottak og flytting av varer og utstyr mellom lokasjoner lokalt på byggeplass.

– Underentreprenører kan gis tilgang til kranfunksjonene uten å måtte få tilgang til hele S-Log, via et web-grensesnitt.

Integrasjon mot innkjøpssystem:

Dersom din bedrift allerede har et innkjøpssystem, integrerer vi selvsagt mot dette.

– Om mulig kan vi integrere våre ordresystemer med eksisterende innkjøpssystem, slik at man får utnyttet de mulighetene det gir.

– Fullskala integrasjon med ordre, ordresvar m/avvik, og forandring av ordre er i dag implementert mot IBX.

Personer, roller, varsler og sikkerhet:

Når ny kritisk informasjon om avvik i forhold til plan kommer frem, er det viktig at den går til riktig person. Det er også viktig at personer ikke får tilgang til informasjon de ikke skal ha tilgang til.

– Alle som skal ha tilgang til prosjektet må eksplisitt meldes inn i det. Persondatabasen er delt mellom prosjektene, så dobbeltregistrering er ikke nødvendig.

– Personer inndeles i roller, og dette avgjør hvilke deler av systemet de har tilgang til.

– Flere ledd i kjeden rundt aktivitetene kan gis kontaktpersoner, slik at om noe går galt i et spesielt ledd, går varslet, via SMS eller E-Post, til personen som trenger det.

– All bruk av hånd- og kranterminaler krever innlogging med PIN-kode, slik at vi til enhver tid vet hvem som gjør operasjonene.

– I tillegg er all kommunikasjon med de eksterne enhetene sikret og kryptert, og ukjente enheter får ikke «komme inn» uten videre, selv om de måtte ha riktig programvare.

– All data som sendes til eksterne enheter oppbevares i flyktig minne, slik at en enhet på avveie ikke kan brukes til å hente ut hemmeligheter.

Støtte for underleverandører:

Ofte benytter et prosjekt en mengde underleverandører til ulike aktiviteter, og det er ikke alltid nødvendig eller mulig at disse har tilgang til hele S-Log.

– UEer kan gis tilgang til et eget område på web, der de for eksempel har muligheten til å:

 • Bestille krantid
 • Gi beskjed om når de ønsker sine varer levert fra terminal
 • Oppgi detaljer om sine leveranser til byggeplass og terminal
 • Gode rapporteringsmuligheter i ettertid.

Beskrivelsene er ikke uttømmende. Kontakt oss for nærmere informasjon